Skip to main content

Recykling zużytego elektrosprzętu

09 czerwiec 2023

Artom Bis angażuje się w ekologiczną utylizację zużytych urządzeń elektronicznych. Jako ekologiczny dostawca produktów i usług Artom Bis zachowuje zgodność z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nasze cele to:

  • zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego
  • ochrona zdrowia ludzkiego
  • ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Dyrektywa WEEE weszła w życie w Unii Europejskiej w 2003 r., obejmując swym zakresem wiele produktów elektronicznych. W 2012 r. poszerzono ją o liczne produkty związane z materiałami eksploatacyjnymi, które zawierają obwody elektryczne. Zaktualizowana dyrektywa (2012/19/UE) nakłada nowe obowiązki na wytwórców sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wszyscy producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani do finansowania zwrotu, utylizacji i recyklingu urządzeń, które wypuścili na rynek, po ich zużyciu. Produkty objęte dyrektywą WEEE są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na śmieci na kółkach (poniżej), który informuje, że nie należy wyrzucać ich razem z odpadami komunalnymi.

recyclingGdy Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem, oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu odpadów istnieje odrębny system zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami prawa nie wolno mieszać odpadów elektronicznych i elektrycznych z innymi odpadami, co zagraża środowisku naturalnemu. W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym występuje bowiem wiele szkodliwych substancji niebezpiecznych dla środowiska. Każde gospodarstwo domowe, jest istotnym ogniwem systemu zbiórki selektywnej odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stworzonego przez firmę Artom Bis.

Jeżeli Twoje urządzenie elektryczne lub elektroniczne jest nadal w dobrym stanie lub można je naprawić, możesz przekazać je organizacji charytatywnej lub potrzebującej osobie, która będzie z niego jeszcze korzystać. Przedłużając okres użytkowania starego urządzenia, zwiększasz wydajność wykorzystywania zasobów naturalnych i unikasz produkowania dodatkowych odpadów.

Jeśli zużytego urządzenia nie da się już używać:

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. 
Adresy PSZOK w Bydgoszczy:

  • ul. Ołowiana 43
  • ul. Jasiniecka 7a
  • ul. Inwalidów 15